Base:
method
VisitSort
System.Xml.Xsl.Xslt.XslVisitor<T>.VisitSort(System.Xml.Xsl.Xslt.Sort)