Base:
method
WriteStartAttribute
System.Xml.XmlWriter.WriteStartAttribute(System.String, System.String, System.String)
6 references to WriteStartAttribute
System.Data.SqlXml (6)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlQueryOutput.cs (6)
572WriteStartAttribute(string.Empty, localName, string.Empty); 1015WriteStartAttribute(navigator.Prefix, navigator.LocalName, navigator.NamespaceURI); 1320WriteStartAttribute(prefix, localName, ns); 1338WriteStartAttribute(prefix, localName, ns); 1359WriteStartAttribute(prefix, localName, ns); 1376WriteStartAttribute(prefix, name.Name, name.Namespace);