2 references to ImportHrefs
System.Data.SqlXml (2)
System\Xml\Xsl\Xslt\XsltLoader.cs (2)
221List<Uri> importHrefs = curStylesheet.ImportHrefs; 405curStylesheet.ImportHrefs.Add(uri);