1 reference to AddApplyTemplatesEdge
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\Xslt\XslAstAnalyzer.cs (1)
400AddApplyTemplatesEdge(/*mode:*/node.Name, currentTemplate);