5 references to CompareToEmpty
System.Data.SqlXml (5)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlSortKey.cs (5)
139return CompareToEmpty(obj); 165return CompareToEmpty(obj); 190return CompareToEmpty(obj); 223return CompareToEmpty(obj); 296return CompareToEmpty(obj);