6 references to IteratorThenWriter
System.Data.SqlXml (6)
System\Xml\Xsl\IlGen\XmlILConstructAnalyzer.cs (5)
185case XmlILConstructMethod.IteratorThenWriter: 196get { return this.constrMeth == XmlILConstructMethod.Writer || this.constrMeth == XmlILConstructMethod.IteratorThenWriter; } 203this.constrMeth = XmlILConstructMethod.IteratorThenWriter; 217get { return this.constrMeth == XmlILConstructMethod.IteratorThenWriter || this.constrMeth == XmlILConstructMethod.Iterator; } 224this.constrMeth = XmlILConstructMethod.IteratorThenWriter;
System\Xml\Xsl\IlGen\XmlIlVisitor.cs (1)
293case XmlILConstructMethod.IteratorThenWriter: