1 reference to AnalyzeAvt
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\Xslt\XslAstAnalyzer.cs (1)
698return xpathAnalyzer.AnalyzeAvt(avt) & ~XslFlags.TypeFilter;