1 write to NodeNotRtf
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\XmlQueryTypeFactory.cs (1)
403NodeNotRtf = new ItemType(XmlTypeCode.Node, XmlQualifiedNameTest.Wildcard, XmlSchemaComplexType.AnyType, false, false, true);
2 references to NodeNotRtf
System.Data.SqlXml (2)
System\Xml\Xsl\XmlQueryTypeFactory.cs (2)
240public static readonly XmlQueryType NodeNotRtf = ItemType.NodeNotRtf; 405SpecialBuiltInItemTypes = new XmlQueryType[4] { UntypedDocument, UntypedElement, UntypedAttribute, NodeNotRtf };