Base:
method
VisitLiteralAttribute
System.Xml.Xsl.Xslt.XslVisitor<T>.VisitLiteralAttribute(System.Xml.Xsl.Xslt.XslNode)