3 references to CheckAttributeNamespaceConstruct
System.Data.SqlXml (3)
System\Xml\Xsl\IlGen\XmlILConstructAnalyzer.cs (3)
757CheckAttributeNamespaceConstruct(ndLoop.XmlType); 770CheckAttributeNamespaceConstruct(ndCopy.XmlType); 813CheckAttributeNamespaceConstruct(ndAttr.XmlType);