Base:
method
VisitError
System.Xml.Xsl.Xslt.XslVisitor<T>.VisitError(System.Xml.Xsl.Xslt.XslNode)