2 references to InternalParseNodeTest
System.Data.SqlXml (2)
System\Xml\Xsl\XPath\XPathParser.cs (1)
194InternalParseNodeTest(scanner, axis, out nodeType, out nodePrefix, out nodeName);
System\Xml\Xsl\Xslt\XPathPatternParser.cs (1)
207XPathParser.InternalParseNodeTest(scanner, axis, out nodeType, out nodePrefix, out nodeName);