Base:
method
WriteCData
System.Xml.XmlWriter.WriteCData(System.String)