Base:
method
WriteItem
System.Xml.Xsl.Runtime.XmlSequenceWriter.WriteItem(System.Xml.XPath.XPathItem)