Base:
method
VisitLocalNameOf
System.Xml.Xsl.Qil.QilVisitor.VisitLocalNameOf(System.Xml.Xsl.Qil.QilUnary)