Base:
method
VisitDeref
System.Xml.Xsl.Qil.QilVisitor.VisitDeref(System.Xml.Xsl.Qil.QilBinary)