Base:
property
IsStrict
System.Xml.Xsl.XmlQueryType.IsStrict