2 references to XmlIntegerSortKey
System.Data.SqlXml (2)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlSortKey.cs (1)
327public XmlDateTimeSortKey(DateTime value, XmlCollation collation) : base(value.Ticks, collation) {
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlSortKeyAccumulator.cs (1)
51AppendSortKey(new XmlIntegerSortKey(value, collation));