4 references to StartTree
System.Data.SqlXml (4)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlQueryOutput.cs (4)
548StartTree(XPathNodeType.Root); 895StartTree(XPathNodeType.Text); 1144StartTree(rootType); 1172StartTree(rootType);