Base:
method
VisitStrLength
System.Xml.Xsl.Qil.QilVisitor.VisitStrLength(System.Xml.Xsl.Qil.QilUnary)