1 reference to VisitSortKey
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\IlGen\XmlIlVisitor.cs (1)
2129VisitSortKey(ndKey, locKeys);