Base:
method
VisitAttribute
System.Xml.Xsl.Xslt.XslVisitor<T>.VisitAttribute(System.Xml.Xsl.Xslt.NodeCtor)