1 write to MethodPrec
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\Xslt\XsltLoader.cs (1)
500output.MethodPrec = currentPrec;
2 references to MethodPrec
System.Data.SqlXml (2)
System\Xml\Xsl\Xslt\XsltLoader.cs (2)
490if (output.MethodPrec <= currentPrec) { 495if (currentPrec == output.MethodPrec && !output.Method.Equals(method)) {