6 references to IsNodeSetOrRtf
System.Data.SqlXml (6)
System\Xml\Xsl\Runtime\XsltLibrary.cs (6)
338if (IsNodeSetOrRtf(left)) { 339if (IsNodeSetOrRtf(right)) { 347} else if (IsNodeSetOrRtf(right)) { 377if (IsNodeSetOrRtf(left)) { 378if (IsNodeSetOrRtf(right)) { 386} else if (IsNodeSetOrRtf(right)) {