3 references to NestedVisitEnsureCache
System.Data.SqlXml (3)
System\Xml\Xsl\IlGen\XmlIlVisitor.cs (3)
2224NestedVisitEnsureCache(ndDod.Child, typeof(XPathNavigator)); 3334NestedVisitEnsureCache(ndArg, typeof(XPathItem)); 4390NestedVisitEnsureCache(nd, itemStorageType);