6 types derived from XmlSortKey
System.Data.SqlXml (6)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlSortKey.cs (6)
93internal class XmlEmptySortKey : XmlSortKey { 126internal class XmlDecimalSortKey : XmlSortKey { 153internal class XmlIntegerSortKey : XmlSortKey { 178internal class XmlIntSortKey : XmlSortKey { 203internal class XmlStringSortKey : XmlSortKey { 268internal class XmlDoubleSortKey : XmlSortKey {
14 references to XmlSortKey
System.Data.SqlXml (14)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlCollation.cs (1)
373internal XmlSortKey CreateSortKey(string s) {
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlSortKey.cs (8)
19private XmlSortKey nextKey; // Next sort key if there are multiple keys (null otherwise) 29XmlSortKey key = this; 43public XmlSortKey AddSortKey(XmlSortKey sortKey) { 61protected int BreakSortingTie(XmlSortKey that) { 113Debug.Assert(obj is XmlSortKey); 114return -(obj as XmlSortKey).CompareTo(this); 294return BreakSortingTie(obj as XmlSortKey);
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlSortKeyAccumulator.cs (5)
19private XmlSortKey[] keys; 33this.keys = new XmlSortKey[DefaultSortKeyCount]; 76XmlSortKey[] keysNew = new XmlSortKey[this.pos * 2]; 86private void AppendSortKey(XmlSortKey key) {