Base:
method
VisitCopy
System.Xml.Xsl.Xslt.XslVisitor<T>.VisitCopy(System.Xml.Xsl.Xslt.XslNode)