8 references to ToNodeSetOrRtf
System.Data.SqlXml (8)
System\Xml\Xsl\Runtime\XsltLibrary.cs (8)
341return CompareNodeSetAndNodeSet(op, ToNodeSetOrRtf(left), ToNodeSetOrRtf(right), TypeCode.String); 345return CompareNodeSetAndValue(op, ToNodeSetOrRtf(left), rightItem, GetTypeCode(rightItem)); 351return CompareNodeSetAndValue(op, ToNodeSetOrRtf(right), leftItem, GetTypeCode(leftItem)); 380return CompareNodeSetAndNodeSet(op, ToNodeSetOrRtf(left), ToNodeSetOrRtf(right), TypeCode.Double); 384return CompareNodeSetAndValue(op, ToNodeSetOrRtf(left), rightItem, WeakestTypeCode(GetTypeCode(rightItem), TypeCode.Double)); 391return CompareNodeSetAndValue(op, ToNodeSetOrRtf(right), leftItem, WeakestTypeCode(GetTypeCode(leftItem), TypeCode.Double));