2 references to WriteStartProcessingInstruction
System.Data.SqlXml (2)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlQueryOutput.cs (2)
259WriteStartProcessingInstruction(target); 1074WriteStartProcessingInstruction(navigator.LocalName);