1 reference to XmlStringSortKey
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlCollation.cs (1)
416return new XmlStringSortKey(bytesKey, DescendingOrder);