1 reference to IsEmptyGreatest
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlSortKey.cs (1)
79return that.IsEmptyGreatest ? -1 : 1;