1 reference to RewriteThreshold
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\Xslt\XslAstAnalyzer.cs (1)
1207if (canRewrite && nodeCost > RewriteThreshold) {