1 reference to CheckAttributePrefix
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlQueryOutput.cs (1)
224prefix = CheckAttributePrefix(prefix, ns);