1 write to nextKey
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlSortKey.cs (1)
50this.nextKey = sortKey;
8 references to nextKey
System.Data.SqlXml (8)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlSortKey.cs (8)
33key = key.nextKey; 44if (this.nextKey != null) { 46this.nextKey.AddSortKey(sortKey); 62if (this.nextKey != null) { 64Debug.Assert(this.nextKey != null && that.nextKey != null); 65return this.nextKey.CompareTo(that.nextKey);