1 instantiation of XmlIntSortKey
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlSortKeyAccumulator.cs (1)
55AppendSortKey(new XmlIntSortKey(value, collation));
2 references to XmlIntSortKey
System.Data.SqlXml (2)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlSortKey.cs (2)
187XmlIntSortKey that = obj as XmlIntSortKey;