Base:
method
VisitValueOf
System.Xml.Xsl.Xslt.XslVisitor<T>.VisitValueOf(System.Xml.Xsl.Xslt.XslNode)