1 write to priority
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlSortKey.cs (1)
32key.priority = value;
4 references to priority
System.Data.SqlXml (4)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlSortKey.cs (4)
68Debug.Assert(this.priority != that.priority); 69return (this.priority < that.priority) ? -1 : 1;