Base:
method
StartTree
System.Xml.Xsl.Runtime.XmlSequenceWriter.StartTree(System.Xml.XPath.XPathNodeType, System.Xml.IXmlNamespaceResolver, System.Xml.XmlNameTable)