7 references to AppendSortKey
System.Data.SqlXml (7)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlSortKeyAccumulator.cs (7)
43AppendSortKey(collation.CreateSortKey(value)); 47AppendSortKey(new XmlDecimalSortKey(value, collation)); 51AppendSortKey(new XmlIntegerSortKey(value, collation)); 55AppendSortKey(new XmlIntSortKey(value, collation)); 59AppendSortKey(new XmlDoubleSortKey(value, collation)); 63AppendSortKey(new XmlDateTimeSortKey(value, collation)); 67AppendSortKey(new XmlEmptySortKey(collation));