Base:
method
VisitReference
System.Xml.Xsl.Qil.QilVisitor.VisitReference(System.Xml.Xsl.Qil.QilNode)