Base:
method
VisitCommentCtor
System.Xml.Xsl.Qil.QilVisitor.VisitCommentCtor(System.Xml.Xsl.Qil.QilUnary)