Base:
method
VisitCopyOf
System.Xml.Xsl.Xslt.XslVisitor<T>.VisitCopyOf(System.Xml.Xsl.Xslt.XslNode)