1 reference to TraceResults
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\Xslt\XslAstAnalyzer.cs (1)
216TraceResults();