1 write to importPrecedence
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\Xslt\Stylesheet.cs (1)
66this.importPrecedence = importPrecedence;
2 references to importPrecedence
System.Data.SqlXml (2)
System\Xml\Xsl\Xslt\Stylesheet.cs (2)
73public int ImportPrecedence { get { return importPrecedence; } } 97template.ImportPrecedence = this.importPrecedence;