Base:
method
GetObjectData
System.Xml.Xsl.XmlQueryType.GetObjectData(System.IO.BinaryWriter)