1 reference to XmlEmptySortKey
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlSortKeyAccumulator.cs (1)
67AppendSortKey(new XmlEmptySortKey(collation));