Base:
method
VisitConditional
System.Xml.Xsl.Qil.QilVisitor.VisitConditional(System.Xml.Xsl.Qil.QilTernary)