Base:
property
IsNotRtf
System.Xml.Xsl.XmlQueryType.IsNotRtf