1 reference to XmlDoubleSortKey
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlSortKeyAccumulator.cs (1)
59AppendSortKey(new XmlDoubleSortKey(value, collation));