1 reference to empty
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\Xslt\XslAstAnalyzer.cs (1)
66return empty;